96. L. Tay XP 3ly

140,000 VNĐ

97. L. Tay XP 4ly

155,000 VNĐ

98. L. Tay XP 6ly

168,000 VNĐ

84. Ch. 50h đá Super Seven 4ly

572,000 VNĐ

( nhận xét)